Меню Закрити

методична робота

Поширення педагогічного досвіду

 • публікація «Навчання з використанням дистанційних технологій» у матеріалах методологічного семінару (18-20.11.2021р.) «Розвиток обдарованої особистості: світовий
  та вітчизняний контекст», Київ 2021;
 • співрозробник посібника для роботи з обдарованими учнями 5-6 класів “English is fun” (22.02.2022р.)
  Укладачі: Ірина Василькова, Віталія Лукавська, Ірина Ткачук, Світлана Титик (публікація збірника для роботи з обдарованими учням 5-6 класів “English is fun” на сайті Центру професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради).
 • інтернет - сторінка Союзу Українок Коломийщини, голова Союзу Українок Коломийщини та директорка Школи Шляхетної Українки;
 • книга "Подиву гідна... Олена Кисілевська" у співавторстві з ученицею ліцею Юліаною Бойчук. - 2019р;
 • книжка "Рідномовне жіноче шкільництво в Коломиї (1914-1939)", 2014 р.

Шульга В. Д. Байки – зерня мудрості людської / В. Д. Шульга // Зарубіжна література. Шкільний світ. – 2004. - № 42 (394). – С. 2-9.

Праці апробаційного характеру, опубліковані в педагогічних та наукових періодичних виданнях:
 1. Шульга В. Д. Корекція вчинків підлітка: Тренінг.- К.: Шк. світ, 2007. –112 с.
 2. Шульга В. Д. Суб’єктно-вчинкова парадигма і сучасна педагогіка / В. Д. Шульга //  «Психолог», № 37, жовтень 2007.
 3. Шульга В. Д. Школа вчинку – модель школи майбутнього / В. Д. Шульга // «Психолог», № 37, жовтень 2008.
 4. Шульга В. Д. Школа вчинку як одна із моделей школи життя в сучасному освітньому просторі / В. Д. Шульга // Теорія і практика розроблення прогностичних моделей інноваційного розвитку різних типів загальноосвітніх навчальних закладів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, яка відбулася у Хортицькому навчально-реабілітаційному багатопрофільному центрі м. Запоріжжя 17-18 жовтня 2008 року / За заг. редакцією І. Г. Єрмакова, В. В. Нечипоренко. – Частина II. – Запоріжжя: Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, 2009. – С.301-308.
 5. Шульга В. Д. Експериментальні виховні години на вчинковій основі / В. Д. Шульга // Світ навколо любові просить: виховні заходи для школярів. 3-11 класи/ Упор. О.Крутенко. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – С. 25 – 58.
 6. Шульга В. Д. Школа майбутнього. «Бачення» освітніх перспектив. Канівська гімназія імені Івана Франка Черкаської області / В. Д. Шульга // «Світ виховання», № 1(44), 2011. – С. 10-42.
 7. Шульга В. Д. Суб’єктно-вчинковий підхід до організації виховного процесу / В. Д. Шульга // Педагогічний вісник. – 2011. - № 2. - С. 22-26.
 8. Шульга В. Д. Школа вчинку / В. Д. Шульга // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. - №2. – С.7-8.
 9. Шульга В. Д. Вивчення соціалізованості учнівської молоді та особистісної зрілості випускника / В. Д. Шульга // Школа. – 2011. - № 5. – С. 82-90.
 10. Шульга В. Д. Школа вчинку. Технологія виховання особистості на засадах суб’єктно-вчинкового підходу/ В. Д. Шульга // Школа. – 2011. - № 5. – С. 5-29.
 11. Шульга В. Д. Шляхи розвитку цілісності й автентичності особистості / В. Д. Шульга // Директор школи. Шкільний світ. – 2011. - №10 (58). – С. 68-73.
 12. Шульга В. Д. Втілення ідей синергетичної акмеології в освіті майбутнього / В.Д. Шульга // Сучасна школа України. – 2011. - № 8 (236). – С. 33-47.
 13. Шульга В. Д. Про психогенетичні аспекти суб’єктно-вчинкового виміру життя особистості / В. Д. Шульга // Матеріали III Всеукраїнського психологічного конгресу  міжнародною участю «Особистість у сучасному світі». – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – С. 103-107.
 14. Шульга В. Д. Громадянсько-патріотична позиція учнівської молоді: проблеми формування та унаявлення в контексті процесів націотворення / В. Д. Шульга // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Патріотизм – нагальна потреба українців», 19 травня 2015 р. – Черкаси: Вид-во ЧОІПОПП, 2015. – С. 77-82.
 15. Шульга В. Д. Етнічні психолого-педагогічні засади становлення громадянської позиції молодого покоління українців: соціокультурний вимір козацької доби / В. Д. Шульга // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культура козацької доби», 12 жовтня. – Канів, Вид-во «Родень», 2015. – С. 120-127.
 16. Гриджук В. Д, Про створення української моделі громадянської едукації підростаючого покоління: суб’єктно-вчинкова освітня парадигма / В. Д. Шульга // «Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття»: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна,  11-12 грудня 2015 року). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2015. – С. 17-22.
 17. Гриджук В. Д. Громадянська освіта в Україні: соціогенетичний та соціально-політичний виміри становлення / В. Д. Гриджук // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 5-6 лютого 2016 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – С. 131-133.
 18. Гриджук В. Д. Учинковий поступ до «сродної праці» як чинник розвитку громадянськості учнівської молоді / В. Д. Гриджук // Київський науково-педагогічний вісник. – 2016. - № 7 (07). – С. 32-38.
Науково-методичні посібники за редакцією В. Д. Шульги (Гриджук):
 1. Школа вчинку як модель школи майбутнього: Наук.-метод. посібник / За заг. ред. В.Д. Шульги. – Черкаси: видавництво ЧОІПОПП, 2008. – 300 с.
 2. Школа вчинку: від теорії до практики: Наук.-метод. посібник / За заг. ред. В.Д.Шульги. – Черкаси: видавництво ЦНТІ, 2011. - 296 с.
Праці, опубліковані в наукових фахових виданнях:
 1. Шульга В. Д. Суб’єктно-вчинковий вимір виховання особистості / В. Д. Шульга // Психологія і суспільство. – 2011. - № 2 (44). - С.135-140.
 2. Шульга В. Д. Вчинковий принцип у дослідженні психологічних особливостей процесу соціального та духовного розвитку учнівської молоді / В. Д. Шульга // Зб. наук. статей Київського міжнар. ун-ту й Інституту соц. та політ. психол. НАПН України. Серія : «Психологічні науки: проблеми і здобутки». – Вип. 2. – К. : КиМУ, 2011. – С. 284-304.
 3. Шульга В. Д. Психологічна готовність до вчинку як критерій соціалізованості учнівської молоді / В. Д. Шульга // Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної НАПН України / За ред. С. Д. Максименка. Т. XIV, част. 3 – К., 2012. – С. 381-388.
 4. Шульга В. Д. Вчинок як онтологічний механізм розвитку сутнісних сил людини / В. Д. Шульга // Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології ; [редакційна рада: М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін.] – К. : Міленіум, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 241–250.
 5. Шульга В. Д. Спільний учинок як соціально-психологічний механізм соціалізації учнівської молоді/ В. Д. Шульга // Зб. наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск 3. – К. : КиМУ, 2012. – С. 228-245.
 6. Шульга В. Д. Феноменологія обдарованості у суб’єктно-вчинковому вимірі / В. Д. Шульга // Психологія і суспільство. -2014. - № 3 (57). - С.109-118.
 7. Шульга В.Д. Суб'єктно-вчинковий підхід до розвитку сутнісних сил дитини: методологія педагогіки і психології XXI століття / В. Д. Шульга // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(14), Issue: 27, 2014 w. – C. 99-102.
 8. Шульга В.Д. Громадянське суспільство в Україні (виклики сьогодення у світлі суб’єктно-вчинкового підходу) / В. Д. Шульга // Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна,І. Г.Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2014. – Вип. 1 (15). – С. 95-107.
 9. Шульга В.Д, Соціально-психологічні аспекти громадянського розвитку особистості в ранньому юнацькому віці (до питання становлення громадянської позиції учнівської молоді) / В. Д. Шульга // Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. наук. праць / Серія «Психологічні науки». – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. –Вип. 2, Т. 2. - С. 121-126.
 10. Шульга В. Д, Громадянська позиція особистості: теоретичні аспекти розвитку в контексті суб’єктно-вчинкового підходу / В. Д. Шульга // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2015 w. – S. 100-103.
Праці, опубліковані у співавторстві:
 1. Татенко В. О., Кальба Я. Є., Шульга В. Д. Ідея вчинку у психологічній науці і практиці/ Татенко В.О., Кальба Я.Є., Шульга В.Д.// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб.наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; редкол.: В. І. Судаков [та ін.]. – К.: Логос, 2011. – Т. 1: Спецпроект: «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» з нагоди 85-ї річниці від дня народження фундатора вітчизняної історико-психологічної науки В.А. Роменця. Методологічні проблеми психології. Психологія творчості. – С. 163 – 171.
 2. Слюсаревський М. М., Шульга В. Д. Школа вчинку : ретроспектива і перспектива або Як перейти від експериментальної перевірки педагогічної інновації до її масового впровадження / М. М. Слюсаревський, В. Д.Шульга  // газета “Освіта”, – № 35-36. – 27 серпня – 03 вересня 2014 р. – С. 6-7.
 1. Веб-технології. Матеріали для вивчення спецкурсу за навчальною програмою вибірково-обов’язкового предмету для учнів 10-11 класів ЗНЗ (рівень стандарту). 2020-2021 н.р.;
 2. Бази даних. Матеріали для вивчення спецкурсу за навчальною програмою вибірково-обов’язкового предмету для учнів 10-11 класів ЗНЗ (рівень стандарту). 2019 р.;
 3. Інтегрований урок з фізики та інформатики. /Ідеї. Пошуки. Знахідки. З досвіду роботи педагогів-практиків гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл. – Івано-Франківськ. – 2004;
 4. Уроки фізики в 10 (6 гімназійному) класі гуманітарного профілю з теми "Електричне поле. Коломия. – 2003;
 5. Сайт вчителя фізики та інформатики.
Збірки поетичних та прозових творів:
 1. На сонячній галявині. Книга 3. - Коломия. -2014.
 2. На сонячній галявині. Книга 2. – Івано-Франківськ. -2014.
 3. На сонячній галявині. – Коломия. – 2009.
 4. Услід Тарасові. Життя. – Коломия. -2004.
Публікація:
 • На крилах любові (літературна вітальня) /Ідеї. Пошуки. Знахідки. Випуск 2. З досвіду роботи педагогів-практиків гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл. – Івано-Франківськ. – 2003.
 1. Проведення в рамках STEM-тижня-2021 інтегрованого уроку-ток-шоу “We are what we eat” для учнів 6-7 класів (28.04.2021р.) #STEMтиждень_spring2021
 2. Публікація «Навчання з використанням дистанційних технологій» у матеріалах методологічного семінару (18-20.11.2021р.) «Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контекст», - Київ.- 2021.
 3. Співрозробник посібника для роботи з обдарованими учнями 5-6 класів “English is fun” (22.02.2022р.)
  Укладачі: Ірина Василькова, Віталія Лукавська, Ірина Ткачук, Світлана Титик (публікація збірника для роботи з обдарованими учням 5-6 класів “English is fun” на сайті Центру професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради).
 • Формування в учнів умінь та навичок роботи з топографічною картою. – Коломия. – 2003.
 1. Ситуативне мовлення на уроках англійської мови. Коломия. – 2003.
 2. Методичний збірник №2. Нові підходи до перевірки знань, умінь і навичок учнів з іноземної мови. – Коломия. – 2003.
 • Виступ у міському семінарі вчителів математики на тему "Формування компетентності учнів на основі розвитку пізнавального інтересу при вивченні математики".
 1. Доповідь «Висвітлення авторитаризму у німецьких творах Івана Франка» (Міжнародний  семінар в Німеччині).
 2. Доповідь "Про роботу з молоддю  і про сучасні події в Україні". (Міжнародний семінар організації «Народний Союз Німеччини по догляду за військовими могилами»).
 1. Українська мова і бібліографія. Інтегрований урок. Ідеї. Пошуки. Знахідки. – Івано-Франківськ. -2008.
 2. Нестандартні навчальні диктанти. - Дивослово. -2007.
 3. Українська мова і бібліографія. Інтегрований урок. - Дивослово. - 2007.
 1. Home Reading. "Crabbe Practice" /Ідеї. Пошуки. Знахідки. З досвіду роботи педагогів-практиків гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл. – Івано-Франківськ. – 2004.
 2. Методичний збірник №2. Нові підходи до перевірки знань, умінь і навичок учнів з іноземної мови. – Коломия. – 2003.
 1. "Працевлаштування дітей з синдромом Дауна". Вебінар для студентів-магістрів кафедри інклюзивного навчання Тернопільського національного педагогічного університету (2020 р.).
 2. "Профілактика виникнення  та подолання проявів шкільного булінгу".  Публікація на сайті "Шкільне життя".   - 2019 р. 
 1. Організатор Першої міжрегіональної конференції «Український родовід»(2019 р.).
 2. Виступ на конференції до 100-річчя  з  дня народження  Василя  Симчича (Прикарпатський  університет, 2014 р.)
 3. Ідеал, кумир ("ідол"). Урок християнської етики. Ідеї. Пошуки. Знахідки. – Івано-Франківськ. -2008.
 1. Збірка «Шевченкіана в світовій літературі». – 2014 р.
 2. Виступ на семінарі «Світочі літератури про головне». – 2014 р.
 3. Франческо Петрарка. з "Книги пісень". Шляхетність почуттів героя, особливості його самоспостереження. Ідеї. Пошуки. Знахідки. – Івано-Франківськ. -2008.
 4. Екстраполяція на уроках зарубіжної літ. – Коломия. – 2005.
 • Методичний збірник №2. Нові підходи до перевірки знань, умінь і навичок учнів з іноземної мови. – Коломия. – 2003.
 1. Співрозробник посібника для роботи з обдарованими учнями 5-6 класів “English is fun” (22.02.2022р.)
  Укладачі: Ірина Василькова, Віталія Лукавська, Ірина Ткачук, Світлана Титик (публікація збірника для роботи з обдарованими учням 5-6 класів “English is fun” на сайті Центру професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради).
 2. Покрокова граматична лінійка.
 3. Методичний збірник №2. Нові підходи до перевірки знань, умінь і навичок учнів з іноземної мови. – Коломия. – 2003.
 • Ціна перемоги: баланс втрат і здобутків України в роки Другої світової війни (1939-1945 рр). Ідеї. Пошуки. Знахідки. – Івано-Франківськ. -2008.
 1. Співрозробник посібника для роботи з обдарованими учнями 5-6 класів “English is fun” (22.02.2022р.)
  Укладачі: Ірина Василькова, Віталія Лукавська, Ірина Ткачук, Світлана Титик (публікація збірника для роботи з обдарованими учням 5-6 класів “English is fun” на сайті Центру професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради).
 1. Спікер семінару «Інноваційна модель учителя» з питанням "Innovative Teaching Techniques" на платформі Центру професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради – 02.11.2021 року
 2. Участь у Stem-тижні. Ток-шоу у 6-8 класах “We are what we eat” у рамках міжнародного проекту Stem_spring_2021
 3. Листопад, 2019 – співорганізатор та спікер семінару вчителів англійської мови (тема “Teaching speaking”), м. Яблуниця
 1. Відкрий урок-шанування у 9 класі «Слово Великого Кобзаря має цілющу властивість змінювати в людині Людину (Є. Сверстюк).
 2. Конспект уроку в 11 класі «Основні пунктограми у простому реченні». Ідеї. Пошуки. Знахідки. – Івано-Франківськ. -2008.
 1. Готуємо сучасний урок. Практичні поради для вчителя. - Коломия. - 2009.
 2. Середина літа. Лірика. Коломия. 2009.
 3. Метелик на долоні. – Коломия. – 2006.
 4. Методичний тиждень: "Прогресивні технології в методиці проведення сучасного уроку" /Ідеї. Пошуки. Знахідки. Випуск 4. З досвіду роботи педагогів-практиків гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл. – Івано-Франківськ. – 2005.
 5. Відкритий урок для душі "Інтимна лірика Лесі Українки"/Ідеї. Пошуки. Знахідки. Випуск 4. З досвіду роботи педагогів-практиків гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл. – Івано-Франківськ. – 2005.
 6. Свіча любові. Лірика. – Коломия. – 2002.
 7. Конспекти уроків з позакласного читання у 10-11 класах. Методичний збірник. Коломия. – 2002.
 8. Роман Іваничук. Рев оленів нарозвидні (методичні рекомендації до уроку позакласного читання) /Ідеї. Пошуки. Знахідки. З досвіду роботи педагогів-практиків гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл. – Івано-Франківськ. – 2002.
 • Розробник творчих завдань на платформі  Quizlet «Lingua latina».