Меню Закрити

методична робота

Науково-методична проблема ліцею

Розвиток професійної компетентності, інноваційної та методичної культури педагогічних працівників в умовах розвитку НУШ

За новими Державними стандартами освіти ключовою фігурою Нової школи є вчитель, оскільки якість освіти не може бути вище якості вчителів, які у ній працюють. Учитель – творчий, незалежний, конкурентоспроможний, різнобічний, культурний, морально і духовно розвинений, та й просто людина, яка любить свою роботу і своїх вихованців.

Сучасний вчитель – це професіонал, який знаходиться у постійному творчому пошуку, а також у пошуку відповіді на актуальне проблемне питання «чому навчать школярів?». Сучасному педагогу необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених професійних здібностей.

У сучасних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового. Це людина, яка володіє певним переліком якостей, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення, вмінням бачити за межі того, що бачать сучасники і бачили попередники.

Реформа «Нова українська школа» передбачає зміну цілей та основних завдань освіти, зокрема базової загальної середньої освіти, відповідно до сучасної освітньої парадигми і світових тенденцій розвитку національних освітніх систем. Досягнення нових цілей української школи потребує постійного пошуку шляхів модернізації змісту освіти. Це вимагатиме реалізації принципово нових педагогічних, методичних інструментів, що мають ґрунтуватися на особистісно орієнтованому та компетентнісному підходах до навчання.

Тому подальший розвиток нашого навчального закладу можливий лише через інноваційні процеси, які передбачають вирішення комплексу організаційних, соціально-педагогічних та психолого-педагогічних умов, першочерговими з яких є готовність вчителя до сприйняття нового змісту освіти, освоєння нових освітніх технологій, підвищення педагогічної майстерності, удосконалення роботи зі здібними дітьми, наповнення навчально-виховного процесу новим змістом через індивідуалізацію навчання, використання методу проектування.

Мета:

 • створення оптимальних умов для формування конкурентноспроможної особистості засобами інноваційних технологій на уроках та в позаурочній діяльності в атмосфері співробітництва і конструктивної взаємодії вчителя, учня та його батьків;
 • вироблення інноваційного стилю діяльності, потреби в педагогічних нововведеннях і розвиток варіативної педагогічної діяльності;
 • формування типових компонентів особистісного потенціалу технологічних компетентностей  вчителя;
 • розвиток особистого потенціалу вчителя;
 • корекція й модернізація особистісного потенціалу педагога;
 • опанування інноваційними педагогічними технологіями;
 • виховання професіонала з діловими, організаторськими, соціально-психологічними рисами й уміннями;
 • підготовка конкурентоспроможного фахівця відповідно до параметрів освітньої діяльності.

Зміст:

 • використання проектних, інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі, управлінській діяльності та методичній роботі;
 • визначення змісту впровадження інноваційних технологій на основі прогнозування потреб розвитку суспільства та освіти;
 • удосконалення професійних умінь, аналіз і самоаналіз особистого досвіду;
 • опанування інноваційними технологіями, методами, прийомами, способами дій, організаційних форм;
 • експериментальна перевірка нових ідей, методів, прийомів роботи з учнями;
 • розробка й обґрунтування моделі вчителя як конкурентоспроможного фахівця.

Завдання:

 • розробка критеріїв і показників конкурентоспроможності вчителя;
 • діагностика професійних труднощів учителя й визначення основних перешкод професійного розвитку педагога;
 • самооцінка діяльності вчителя, визначення перспектив педагогічного зростання;
 • окреслення ступеня розриву між рівнем професійної компетентності й вимогами суспільства щодо рівня педагогічної діяльності;
 • визначення на основі аналізу психолого-педагогічної літератури поняття «конкурентоспроможний учитель»;
 • створення умов для реалізації творчого потенціалу вчителів , соціальної адаптації педагогів до інноваційного освітнього середовища;
  • формування в учителя позиції активного суб’єкта науково-методичної та навчальної діяльності;
 • розробка педагогічних технологій, компетентностей виховання вчителя як конкурентоспроможного фахівця;
 • експериментальна перевірка ефективності педагогічних технологій формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця;

Очікувані результати:

 • підвищення рейтингу ліцею;
 • реалізація компетентісного навчання і виховання;
 • широке використання ефективних педагогічних технологій;
 • підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів у формуванні конкурентноспроможної особистості засобами інноваційних технологій на уроках та в позаурочній діяльності;
 • вироблення єдиного педагогічного кредо, позиції, загальних цінностей, ритуалів, традицій;
 • удосконалення змісту, форм і методів внутрішньошкільної методичної роботи;
 • використання набутого досвіду на практиці;
 • поширення за межами школи кращого досвіду, створеного у середині колективу;
 • підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей учнів, готовності їх до життя, здатності самостійно приймати рішення та бути конкурентноспроможними на ринку праці;
 • створення сприятливих умов для навчання і розвитку обдарованих учнів;
 • підвищення конкурентноздатності випускників;
 • обмін досвідом, інтеграція отриманих знань в практику роботи вчителів ліцею;
 • використання набутого досвіду на практиці;
 • створення здорового мікроклімату в ліцеї, сприятливих умов для навчання і виховання, співпраці вчителя і учнів.

План роботи над методичною проблемою

Етапи

Завдання

І (підготовчий) етап
ДІАГНОСТИЧНИЙ

січень-травень 2022 року

1. Сформувати особистісну потребу та психологічну готовність педагогів для підвищення професійної компетентності та роботи над єдиною науково-методичною проблемою школи.

2. Сприйняття кожним членом педагогічного колективу необхідності роботи в цьому напрямку.

3. Сформованість уяви про зміст та структуру професійної компетентності.

4. Розробка і затвердження планів роботи щодо реалізації проблемної теми на 2022 – 2026 навчальні роки.

ІІ етап
ТЕОРЕТИЧНИЙ

червень 2022-2023 н.р.

1. Вивчення науково-теоретичних засад, формування професійної компетентності вчителя, її сутності, структури, змісту.

2. Аналіз банку педагогічних технологій, використаних і можливих для застосування в процесі реалізації проблеми.

3. Визначення можливостей роботи з цього питання в межах кожного методичного об’єднання.

ІІІ етап
НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОВОЛОДІННЯ ПРОБЛЕМОЮ

2023-2024 н.р.

 

1. Розроблення тактики та стратегії реалізації проблеми.

2. Створення  умов та наявність чітких уявлень і готовність педагогів до реалізації поставлених завдань щодо удосконалення освітнього процесу шляхом впровадження компетентнісного підходу до навчання і виховання учнів.

ІV етап
ФУНКЦІОНУВАННЯ

2024-2025 н.р

 

1. Розроблення й апробація системи практичної діяльності вчителя в процесі реалізації науково-методичної проблеми.

2. Подолання в роботі вчителів утруднень, що виникають у процесі реалізації науково – методичної проблеми школи.

V етап
РЕФЛЕКСИВНО-ЯКІСНИЙ

2025-2026 н.р.

 

1. Узагальнення результатів роботи над проблемною темою.

2. Моніторинг динаміки змін  професійної компетентності педагогів школи.

3. Підбиття підсумків над проблемою, оцінка рівня самореалізації вчителів.