Меню Закрити

внутрішня система забезпечення якості освіти

Особливості функціонування ВСЗЯО в ліцеї (генерування складників)

Гриджук В. Д. заступник директора з навчальної роботи

ВСТУП

Проблема якості освіти сьогодні займає одне з провідних місць як у рейтингу питань сучасної педагогічної науки, так і в переліку завдань, що стоять перед всім українським суспільством. Особливого значення набуває пошук нових підходів до підвищення якості освіти, а проблема діагностики рівня навченості та стану протікання освітнього процесу постає особливо актуально і гостро. Відповідно пріоритетним в Ліцеї стає питання створення нової моделі організації освітньої діяльності закладу та належного оновленого функціонування ВСЗЯО. Окремими пунктами стоять питання системи оцінювання навчальних досягнень учнів та оцінювання професійних компетентностей вчителя згідно з професійним стандартом вчителя.

 1. Система оцінювання навчальних досягнень учнів
  • вимоги, правила та критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (додаток додається).
  • критерії, індикатори та інструменти оцінювання за напрямом «Система оцінювання здобувачів освіти» (додаток додається)
  • проведення педагогічної діагностики навчальних досягнень учнів як функціонального елементу освітнього процесу

Знання форм і методів педагогічної діагностики та доцільний вибір методик сприятимуть ефективному аналізу стану протікання освітнього  процесу та його результатів, а відповідні управлінські рішення впливатимуть на якість перебігу освітнього процесу. У 2021-2022 н.р. (і надалі) планується використовувати наступні інструментарії діагностики результативності навчальних досягнень учнів, які ґрунтуються на кількісно-якісних показниках:

 1. середній бал успішності;
 2. відсоток учнів, що мають високий рівень навчальних досягнень,
 3. ступінь навченості учнів (за В.П. Симоновим);
 4. якість знань;
 5. коефіцієнт результативності знань засвоєння;
 6. рівня зрілості та готовності випускників до дорослого життя (10-11 класи).

Обчислення відсотка учнів, що мають високий рівень навчальних досягнень здійснюється за формулою:

де n(в) – кількість учнів, які мають досягнення високого рівня, N – загальна кількість учнів. Даний показник обчислюється в кінці семестру за результатами успішності кожного класу.

За основу обчислення ступеня навченості ми беремо визначення академіка Б.П. Симонова. Якщо взяти до уваги, що оцінки високого рівня відповідають 100% навченості, оцінки достатнього рівня – 64%, оцінки середнього рівня – 36%, початкового рівня – 16%. Тоді ступінь навченості визначається за формулою:

де СНУ – ступінь навченості учнів;  – кількість учнів, які мають досягнення високого рівня;  – кількість учнів, які мають досягнення достатнього рівня;  – середнього рівня;  – початкового рівня;  – загальна кількість учнів.

Отримані дані свідчать про ступінь навченості певного рівня: 0 – 44% – низький; 45 – 49% – середній; 50 – 74% – достатній; 75 – 100% – високий. Даний показник обчислюється за результатами семестрового, річного оцінювання та за результатами підсумкових контрольних робіт кожного семестру.

Коефіцієнт якості знань обчислюється за формулою:

Даний показник обчислюється за результатами семестрового, річного оцінювання:

де n(12) – кількість учнів, які отримали 12 балів;. n(11) – кількість учнів, які отримали 11 балів; n(10) – кількість учнів, які отримали 10 балів; n(9) – кількість учнів, які отримали 9 балів; n(8) – кількість учнів, які отримали 8 балів; n(7) – кількість учнів, які отримали 12 балів.

Коефіцієнт результативності розраховується за формулою:

Даний показник обчислюється за результатами моніторингових контрольних робіт. В кінці кожного семестру на основі обчислених показників визначатиметься  місце, яке посідає кожний клас за результатами навчальних досягнень.

Дослідження рівня зрілості та готовності випускників до дорослого життя (10-11 класи) буде здійснюватися шляхом самооцінювання рівня зрілості та готовності до дорослого життя випускників (анкетування)

Анкета

Проаналізуйте сформованість у вас якостей дорослої людини (за п’ятьма пунктами). Рівень сформованості кожної якості оцініть балами — від 1 до 10. Можете провести оцінювання, ставлячи уявну позначку на шкалі.

 1. Маю власні погляди і можу їх відстоювати.
 2. Ставлю перед собою реальні цілі та досягаю їх.
 3. Повністю відповідаю за власні вчинки та їхні наслідки.
 4. Самостійно приймаю виважені рішення та реалізую їх.
 5. Дотримуюся свого слова в усіх справах.

Система оцінювання професійних компетентностей вчителів

Для стимулювання безперервного підвищення рівня компетенції вводиться рейтингова система проходження атестації вчителів, яка включає наступні пункти (згідно з “Професійним стандартом вчителя”).

Критерії оцінки:

 1. Викладацька діяльність

Включає в себе:

 • моніторинг відповідності оцінок:

відсоток відхилення між оцінками, виставленими вчителем, та результатами підсумкових робіт

бал, який отримує учитель

0% – 2%

7

3% – 4%

5

5% – 6%

2

7% – 8%

– 2

> 8%

– 4

 • моніторинг участі учителів у підготовці учнів до змагань, предметних олімпіад, конкурсів  здійснюється за наступними параметрами:

 

міського рівня

обласного рівня

всеукраїнського рівня

участь

1

5

10

ІІІ місце

2

6

12

ІІ місце

3

7

15

І місце

4

8

20

 • участь у предметному тижні: 1 бал за кожний проведений або підготовлений урок/захід (максимальна кількість – 3)

Ефективність методичної роботи вчителя:

 • розробка власного методичного сайту або блогу та наповнення його власними матеріалами – 10 б;
 • участь у динамічних, творчих групах – 5 б;
 • друк у професійних виданнях – 5 б;
 • голова шкільного методоб’єднання – 3 б;
 • участь вчителя в проведенні предметних олімпіад II-III рівнів – 2 б.

Робота над підвищенням свого професійного рівня

 • моніторинг участі вчителя у різноманітних фахових конкурсах або участь у конференціях і вебінарах в ролі спікера чи доповідача включає наступну шкалу (+ тренер НУШ):

 

шкільні

міського рівня

обласного рівня

всеукраїнського рівня

участь

1

4

7

10

ІІІ місце

2

5

8

11

ІІ місце

3

6

9

12

І місце

4

7

10

13

 • курси  підвищення кваліфікації 6 балів (150 годин в міжатест. період)

Результативність громадської роботи

Форма роботи

Бал

соціальна активність

1

творча

1

інтелектуальна

1

Ведення ділової документації

 • здача документації:

вчасно здана документація

2 бала

невчасно здана (до 2 днів)

1 бал

не здана документація

мінус 5 балів

 • ведення ділової документації

правильність ведення і вчасність заповнення

3 бала

наявність недоліків

1 – 2 бала

наявність виправлень

мінус 1 бал за кожне виправлення

Організація власної праці: дотримання правил внутрішнього розпорядку:

 • +3 бала, недотримання мінус 3 бала.

Володіння і використання інформаційно-комунікативних технологій:

володіння і використання

3 бала

часткове

2 бала

не використовує

мінус 1 бал

Уміння вчителя працювати в колективі: учитель узгоджує свої дії з діями педколективу:

 • + до 6 бала.

Виховна робота з учнями:

 • + до 3 балів

Позаурочна робота вчителя з предмета:

 

наявність

відсутність

надання консультацій

1 бал

мінус 1 бал

робота школи олімпійського резерву

1 бал

мінус 1 бал

виховні заходи з предмету

1 бал

0

Таким чином, рейтинг підсумків роботи вчителів, які атестуються, здійснюється за напрямками.

№ з/п

Якісна характеристика

Балів

1

Викладацька діяльність вчителя

1– 30

2

Ефективність методичної роботи вчителя

1– 25

3

Робота вчителя над підвищенням свого професійного рівня

1– 19

4

Результативність громадської роботи вчителя

1 – 3

5

Ведення ділової документації

-7 +5

6

Організація власної праці: дотримання правил внутрішнього розпорядку

-3 +3

7

Володіння і використання інформаційно-комунікативних технологій

-1 +3

8

Уміння вчителя працювати в колективі: учитель узгоджує свої дії з діями педколективу

1 – 6

9

Виховна робота з учнями  (додаткові бали)

1 – 3

10

Позакласна робота з предмета

-2 +3

Загальна сума балів

100 б

Кожній кваліфікаційній категорії відповідає певний рівень діяльності учителя та певна сума балів за шкалою:

 • вища категорія, «вчитель-методист» – 90-100 балів;
 • вища категорія, «старший вчитель» – 85-90 балів;
 • вища категорія – 65-80 балів;
 • І категорія, «старший вчитель» – 80-90 балів;
 • І категорія – 40-65 балів;
 • ІІ категорія – до 40 балів.